TANSSIBLOGI: Taiteen perusopetus – suomalainen hittituote

Taiteen perusopetus -järjestelmä on ainutlaatuinen järjestelmä saattaa lapsia, nuoria ja aikuisia tutustumaan taiteeseen ja taideaineisiin ja harjaantumaan niissä. Vastaavaa lailla ja asetuksilla tuettua koulutusmuotoa ei ole missään muualla maailmassa kuin Suomessa.

Laki ja asetukset määrittelevät muuan muassa opettajan pätevyyden, oppilaitokselle asetetut kriteerit ja oppilaan oikeudet.

Lappeenrannan Tanssiopisto sai jo1990-luvulla kaupungilta luvan tanssin taiteen perusopetuksen antamiseen ja vuonna 2000 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi opistolle tiukan hakumenettelyn jälkeen taiteen perusopetuksen järjestämisluvan. Järjestämisluvan myötä Lappeenrannan Tanssiopisto pääsi myös valtiontuen piiriin. Suomessa on vain 12 muuta vastaavanlaisen luvan saanutta tanssikoulua.

Opetuksen tason takaa myös, että kouluilla tulee olla Opetushallituksen määräysten mukaan tehty opetussuunnitelma. Lappeenrannan Tanssiopistolla ei ole vain opetussuunnitelmaa ja kutakin eri tanssilajin tasoryhmän opetusta tukevaa oppiainekuvausta, vaan Tanssiopiston koulutetut tanssinopettajat miettivät tarkoin joka lukukauden alussa kunkin opetusryhmänsä tavoitteet ja päämäärät. Jopa jokaisen oppitunnin, tanssitunnin kulku on tarkoin suunniteltu ja kirjattu.

Laissa lukee, että taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea asteen koulutukseen.

Lappeenrannan Tanssiopisto tarjoaa oppilailleen turvallisen, asiantuntevan ja innostavan polun tanssitaiteeseen tutustumiseen ja tanssissa harjaantumiseen. Osasta Lappeenrannan Tanssiopiston oppilaita on kehittynyt tanssialan ammattilaisia. Vielä tärkeämpää on, että kaikki opistomme oppilaat ovat saaneet tutustua tanssin kiehtovaan maailmaan, ja tuo kiehtoutuminen tanssiin ja taiteeseen säilyy toivottavasti läpi elämän.

Tanssia tosissaan, mutta ei totisena!

Tanssillisin terveisin

Kaija Kontunen-Forsblom
rehtori
Lappeenrannan Tanssiopisto