Strategia ja arvot

”Tanssia tosissaan, mutta ei totisena”

TOIMINTA-AJATUS
Lappeenrannan Tanssiopisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän mukaista tanssin ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän tanssi- ja taidesuhteen syntymiselle ja tanssin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet tanssialan ammattiopintoihin.

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

Rakkaus tanssiin
– motivaatiomme ja innostuksemme lähde
– saatamme oppilaamme kokemaan tanssin ja liikunnan iloa sekä innoittumaan tanssista
– rakkaus tanssiin merkitsee meille tanssin perinteiden kunnioittamista ja perinteiden jakamista ja jatkamista sekä toisaalta myös tanssin perinteiden kriittistä tutkimista, tanssin perinteiden ja tanssikulttuurin kehittämistä ja uudistamista

Vastuullisuus ja välittäminen
– tanssikasvatuksen keinoin tuemme oppilaidemme henkisen kasvun, luovuuden ja
sosiaalisten taitojen kehittymistä
– kehittämme tasapainoisesti ja monipuolisesti oppilaidemme tanssissa tarvitsemia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia sekä taitoja
tuemme toistemme osaamisen kehittymistä jakamalla omaa asiantuntemustamme ja kehitämme omaa osaamistamme

Yhteisöllisyys
– ymmärrämme, että jokaisen panos on merkityksellinen ja tärkeä positiivisen, rakentavan ja avoimen ilmapiirin luomisessa
mielestämme kasvu vastuulliseksi, kulttuurimyönteiseksi ihmiseksi on vuosien tulos, johon vaikuttavat monet eri henkilöt
– teemme yhteistyötä oppilaidemme huoltajien kanssa
– teemme yhteistyötä eri taidelaitosten ja -oppilaitosten kanssa

Tavoitteellisuus
– päätavoitteemme on hyvän tanssi- ja taidesuhteen viriäminen oppilaissamme, mutta
tavoitteenamme on myös ammattiin tähtäävien oppilaidemme tukeminen
– kannustamme omien tavoitteiden asettamiseen ja tuemme omien tavoitteiden saavuttamista
– mielestämme se että oppiminen on hauskaa, ei sulje pois oppimisen tavoitteellisuutta. Se että oppiminen on tavoitteellista, ei sulje pois oppimisen iloa.

VISIO
Järjestämme ja annamme tanssin perusopetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille, kuitenkaan unohtamatta aikuisia. Olemme ajassa, mieluummin hieman edellä:
– tietoisina ja kiinnostavina
– kera syvän ja monipuolisen osaamisen
– kera kiinnostavien hankkeiden
– kera mielenkiintoisen yhteistyön