Opetussuunnitelma

LUKUJÄRJESTYS HINNASTO HARRASTUSTUKI KOULUTUSEHDOT LUKUVUOSI TOIMIPISTEET OPETUSSUUNNITELMA TANSSITARVIKKEET TANSSIETIKETTI MUUTOSILMOITUKSET

LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Tanssin taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Tanssin taiteen perusopetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta ja Opetushallituksen julkaisemiin opetussuunnitelmien perusteisiin.

Lappeenrannan Tanssiopistolla annetaan yleisen ja laajan oppimäärän mukaista tanssin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille.

Lappeenrannan Tanssiopiston opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden henkistä kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja sekä antaa monipuolinen näkemys tanssista ja tanssiin liittyvistä asioista ja ilmiöistä. Opetuksessamme huomioimme oppilaidemme yksilölliset erot ja tuemme oppilaidemme kehittymistä heidän omista lähtökohdistaan. Opetuksemme lähtökohtana on ajatus ”Tanssia tosissaan, mutta ei totisena”.

Lappeenrannan Tanssiopiston laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelmia uudistetaan. Uudistus tulee etenemään vaiheittain. Alle kouluikäiset siirtyvät syyslukukauden 2018 alkaessa uuden opetussuunnitelman piiriin. Alla olevan kaavion mukaisesti tanssin perusopintoja suorittavat opiskelevat vielä alkavan lukuvuoden ja tanssin syventäviä opintoja suorittavat kahden lukuvuoden ajan.

Laajan oppimäärän mukaan opiskelevat oppilaat saavat opintojensa aikana kaksi päättötodistusta: perusopintojen ja syventävien opintojen jälkeen. Syventäviin opintojen suorittamiseen kuuluu myös päättötyön tekeminen. Kunkin ryhmän opettaja tiedottaa oppilailleen päättötodistuksista sekä päättötyön suorittamisesta.

Yleisen oppimäärän mukaan opiskelevat saavat suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen.

Jokainen Lappeenrannan Tanssiopiston oppilas saa lukuvuoden päätteeksi opintokirjan otteen lukuvuoden aikana suorittamistaan opinnoista.

Pyydettäessä oppilas saa opintotodistuksen siihen mennessä suoritetuista opinnoista. Opintotodistus pyydetään Tanssiopiston toimistosta. Huomion arvoista on, että lukio- ja muissa 2. asteen opinnoissa tanssin taiteen perusopetuksen opintoja voidaan hyväksilukea – eli voit esimerkiksi joitakin lukio-opintojasi korvata tanssiopinnoillasi.

TANSSIA TOSISSAAN, MUTTA EI TOTISENA 🙂